Incontrare l'altro - Találkozás másokkal

2001-2002

A projekt céljai között szerepel, hogy

  • fejlesszük a tanárokban és diákokban az egymással és másokkal való egészséges kapcsolatot a munkahelyen és iskolában,
  • járuljon hozzá a Hollandiával és Romániával együtt létrehozni kívánt Comenius 1. iskolai projekt sikeréhez,
  • találkozzunk egy másik kultúrával, és megismerjük azt,
  • ismerjük meg és hasonlítsuk össze a két ország oktatási módszereit (elsősorban a Comenius 1. iskolai projekthez kapcsolódó természettudományi tárgyakat illetően),
  • fedezzük fel a két iskolarendszer pozitívumait és negatívumait,
  • segítsük egy kevesek által használt nyelv megismerését, tanulását,
  • segítsük a helyi közösségek megismerését.

Lényeges célja a projektnek, hogy egymás munkamódszereit, részeredményeit megismerjük, egymástól minél több jó módszert tanuljunk. Az egymással való kommunikáció és találkozások erősítsék az európaiságot.

Ennek megvalósítása érdekében a tanév elejétől a végéig egy munkaprogramot állítottunk össze, amelyben havonkénti lebontásban meghatároztuk a feladatokat.


Tevékenységek

Az egy évre tervezett projekt céljait a lehetőségekhez képest megvalósítottuk, sőt túl is teljesítettük.

A célok között többször hivatkoztunk két másik iskolával tervezett Comenius iskolai projektre. Ez a Science Across Europe program keretén belül az egészséges életmóddal foglalkozott volna. E projekt azonban nem kapott támogatást, de ettől függetlenül nyelvi projektünkben foglalkoztunk az egészséges életmóddal.

Túlteljesítésként lehet értékelni a mindkét országban előadott zenés-táncos irodalmi műsort, amely városunkban pl. a nagy áprilisi rendezvények között kapott helyet, míg Olaszországban Bardonecchia városában a Kongresszusi Központban került bemutatásra.

Mivel a két csoport (olasz és magyar) összehangolta munkáját, az egyes tevékenységek nagyon hasonlók voltak. A mi csoportunk által végzett tevékenységek témacsoportok szerint a következők voltak:

Megbeszélések

1. Megbeszélések a munkában résztvevő kollégákkal, iskolaorvossal, védőnővel

A megbeszélések egy része előre tervezett volt, havonként egyszer. Ezek során vettük számba az elvégzett feladatokat, s az előttünk állókat. Itt egyeztettük azokat a tevékenységeket is, amelyeket nem lehetett a diákokra bízni, tanári, irányítói feladat volt.

Az eszmecserék másik része nem tervezett, folyamatos volt, de néha mindössze néhány perces volt, nem minden kollégát érintett. Fontosak voltak azonban ezek is, hiszen a naprakész információkat adtuk át egymásnak.

2. Megbeszélés a diákokkal

A diákokkal a megbeszélések sokkal sűrűbbek voltak, lévén a csoport zöme egy osztályból került ki, amelynek osztályfőnöke vagyok. Így osztályfőnöki órák alatt majdnem heti rendszerességgel jelöltük ki a feladatokat, értékeltük azok elvégzését.

A diákok irányításában más kollégák, a védőnő és az iskolaorvos is részt vettek, ezért havonta egyszer hosszabb délutáni megbeszélést tartottunk, amelyen mindenki részt tudott venni. Ezen alkalmakkor ismerték meg az egyes csoportok egymás munkáit, az előttünk álló feladatokat, ekkor mondták el ötleteiket.

3. Megbeszélés a szülőkkel

A szülőkkel a megbeszélések sokkal fontosabbak voltak, mint a három éves iskolai projekt estén, mivel a program része a diákok utazása és külföldi diákok fogadása. Két alkalommal szülői értekezlet keretében beszéltünk az utazás előkészítéséről, illetve kinti tapasztalatainkról és a vendégek fogadásáról.

A közben eltelt időben a kapcsolattartás folyamatos, intenzív volt, telefonon és levélben tájékoztattuk egymást a szervezéssel kapcsolatos feladatokról, felajánlásokról.


Folyamatos ismerkedés a Socrates, Comenius programmal, projektünkkel

1. Ismerkedés a programmal

A diákságot és a tanári kart informáltuk a Socrates Nemzeti Iroda által kínált programokról, a projektmunkáról, a projektről. Ezt hirdetőtáblán és szóbeli tájékoztatón is megtettük. Egy további tájékoztatón a projektről részletesebb ismertetőt kaptak azok, akik a munkában részt kívántak venni. E tájékoztatók alkalmával nem csupán saját projektünket ismertettük, hanem általában az iskolában folyó programokról beszéltünk.

2. Ismerkedés saját városunkkal

A saját városunkkal való ismerkedés azért volt lényeges, mert a diákok egy része nem kőszegi, és mivel első osztályosok voltak, nem ismerték a várost megfelelően. Kőszegi séták keretében ismerkedtünk a város nevezetességeivel, ahol az idegenvezetést szülők, kőszegi diákok vállalták.

Természetesen a diákok városunk környezetével is megismerkedtek, a nem kőszegi diákok bemutatták saját településüket.

3. Ismerkedés Piemonte tartománnyal

Szintén lényeges eleme a projektnek a partner várossal való ismerkedés, hiszen célszerű nem teljesen tudatlanul eljutni a fogadó iskola városába. A csoport tagjai elsősorban a saját érdeklődési területüknek megfelelőn tanulmányozták Észak-Olaszország földrajzát, flóráját, faunáját, történelmét, művészetét. Nem törekedtünk tökéletességre, hiszen tudtuk, hogy közvetlenül fogunk ismerkedni az adott területtel is.

4. Ismerkedés a szenvedélybetegségekkel és az egészséges életmóddal

Mivel projektünk egy része az egészséges életmóddal kapcsolatos, ezért első lépésként az iskolaorvos és a védőnő segítségével egy kérdőívet állítottunk össze, amelynek kérdései a testi és lelki egészséggel kapcsolatosak. A kérdőíveket a 14-15 éves korú diákok között osztottuk ki, ezeket az eredményeket összegeztük. A kérdőív alapján levonható következtetéseket osztályfőnöki óra keretében ismertük meg. Ugyanezt a kérdőívet lefordítottuk angolra, amely a projekt nyelve volt, így olasz barátaink is ki tudták tölteni azt.

A szenvedélybetegségekkel osztályfőnöki óra keretében foglalkoztunk, ahol előadásokat hallgattunk és beszélgettünk. Segített ebben az iskolaorvos, a védőnő, de magunk is sok anyagot gyűjtöttünk, amelyből posztereket állítottunk össze, és kiselőadásokat tartottunk. A felkészüléshez magyar és angol nyelvű irodalmat használtunk. Az Olaszországban tartandó angol nyelvű előadásra már itthon felkészültünk.

E témával kapcsolatban ételrecepteket is gyűjtöttünk. Olaszországba ugyan elsősorban a híres, de kevésbé egészséges ételek receptjeit vittük, de itthon többen kipróbáltak olyan ételeket, amelyek a mai egészséges táplálkozás követelményeinek felelnek meg. Olasz barátaink viszont tésztáikból tartottak nálunk termékbemutatót.


A csoportok, tanársegítőik, termékeik készítése

A projekt kivitelezéséhez más projektek tapasztalatai alapján csoportok alakultak a diákok érdeklődési körének megfelelően. A csoportok létszáma 4-5 fő volt, így a munkát könnyű volt koordinálniuk a segítőknek.

Néhány diák több csoportban is dolgozott, mások csak egy-egy területen fejtettek ki tevékenységet képességeiknek megfelelően. A kiutazók mindegyike részt vett azonban legalább egy csoport munkájában. Az egyes csoportok és tanársegítőik az alábbi termékeket készítették, illetve feladatokat látták el:

1. Művészeti csoport (tanársegítő: Ágotha Zoltán, Kállai Judit)

A csoport 8 tagja alkotta azt az aktív magot, amely a közös műsorban hangszeres zenével illetve énekkel lépett fel. Mindemellett kiállítási anyagot gyűjtöttek, amely segítségével Kőszeg és környékének művészetét mutatták be. Szintén ők voltak a vezetői az előadás alatt bemutatott táncoknak (8 pár palotást, illetve 10 lány néptáncot táncolt), amelyeket a felkészülési idő alatt tanultak be. Ez nem kis feladat volt.

2. Természettudományi csoport (tanársegítő: Dr. Mátrainé Tálos Ilona, Kóródi Blanka)

Az osztály egy része emelt óraszámban tanulja a biológiát és a kémiát. Közülük kilencen a Kőszeg környéki növény- és állatvilágról készítettek posztereket, amelyeket itthon és Oulx-ban is bemutattunk. A feldolgozás folyamatos volt, az adott évszakhoz tartozó fényképek is készültek.

Ugyanez a csoport foglalkozott a kiutazás előtt a magashegység növény- és állatvilágával. Kiselőadások hangzottak el, amelyeket diákok tartottak, de emellett részt vettünk olyan előadáson is, amelyet a magas hegységek flórájával foglalkozó szakember tartott meghívott előadóként.

3. Informatika csoport (tanársegítő: Dr. Mátrai István)

A négyfős csoport önálló feladatokat nem látott el, hanem az összegyűjtött anyagot vitte fel számítógépre, nyomtatta ki. Ugyanennek a csoportnak volt a feladata az is, hogy a csereprogramban a műszaki feladatokat ellássa: a fényképek, videofelvételek elkészítése, vágása is e csoport közreműködésével történt.

4. Turisztika csoport (tanársegítő: Dr. Mátrainé Tálos Ilona, Kóródi Blanka)

A héttagú csoport azt tűzte ki célul, hogy városunkat és környékét be tudja mutatni az ide látogatóknak. Ehhez egy arra alkalmas szöveget készítettek magyar és angol nyelven. Gyakorolták az idegenvezetést, hiszen az ő feladatuk volt a város és környékének bemutatása akkor, amikor olasz barátaink ide látogattak.

Olasz úti programunk összeállítása ugyan nem a mi feladatunk volt, ennek ellenére a turisztika csoport alaposan előkészítette a hosszú utazást. A buszon eltöltött órák sem teltek haszontalanul, mert Olaszország történelmét, földrajzát, az egyes tájegységeket ismertették a csoport felkészült tagjai. 1200 km-es utunk során többször kellett pihenőt tartanunk. Tervezett megállóhelyek Padova, Vicenza (itt tranzitszállásunk is volt), Verona, Torino városok voltak. Nem volt ugyan sok időnk sehol sem, de a diákok előzetes felkészülés alapján a város legfontosabb nevezetességeit be tudták mutatni a rendelkezésre álló 1-2 óra alatt.

Ugyancsak e csoport készítette elő Kossuth Lajos torinoi mellszobrának koszorúzását, a rövid megemlékezést, amelyen részt vett Dr. Udud Éva tiszteletbeli konzul is. Ennek aktualitását az adta, hogy e napon volt Kossuth halálának évfordulója. (A koszorúzásra egy kis kőszegi síelő csoport is eljött Franciaországból!)

5. Nyelvi csoport (tanársegítő: Dr. Mátrai István, Dr. Mátrainé Tálos Ilona, Kóródi Blanka)

A hatfős csoport feladatait két részre lehet osztani: egyrészt az Oulxban tartandó magyar nyelvleckéket készítették elő, másrészt az angol nyelvre történő fordításokat segítették. Az angolra fordításban, a kinti tolmácsolásban a diákok közül két olyan tanuló segített sokat, akik iskolánk két tanítási nyelvű osztályába járnak.

6. "Egészségügyi" csoport (tanársegítő: Dr. Horváth Klára, Dr. Mátrainé Tálos Ilona)

A héttagú csoport – közöttük néhány aktív vöröskeresztes – feladata volt a projekt szenvedélybetegségekkel és egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseinek kidolgozása. Osztályfőnöki órákon az általuk tartott kiselőadások, valamint az iskolaorvos előadásai adtak tájékoztatást a helyes táplálkozásról, a szabadidő ésszerű és aktív felhasználásáról és a káros szokások egészségre ártalmas hatásairól.

A csoport tagjai posztereket készítettek, amelyeket itthon és az oulx-i iskolában az általuk összeállított poszterekkel együtt állítottunk ki. A védőnővel együttműködve ez a csapat állította össze, terjesztette, gyűjtötte és összegezte a kitöltött kérdőíveket.

7. "Egyéb" csoport (tanársegítő: Dr. Mátrai István, Dr. Mátrainé Tálos Ilona, Tóth Tiborné)

Az ötfős csoport olyan feladatokat vállalt, amelyek a fenti kategóriák egyikébe sem sorolhatók be. Ők állítottak össze például szakácskönyvet a fellelhető magyar, angol és olasz nyelvű receptekből. Ez a csoport vállalta az iskola, a magyar oktatási rendszer bemutatását, iskolánk hagyományainak ismertetését. Az osztályból sokan kézimunkáztak, az elkészült terítőket kiállítás után ajándékként kapták olasz barátaink. A csoport munkáját Oulxban is segítette Tóth Tiborné, a mozgássérült diák édesanyja.


Nyelvi előkészítés

Annak ellenére, hogy a projekt nyelve angol volt, a nyelvi projektekkel szemben támasztott követelményeknek eleget téve a magyar csoport olasz nyelvtanfolyamon vett részt, amelyet Básthy Orsolya vezetett nagy lelkesedéssel a 28 résztvevőnek. A nagy létszám miatt kénytelenek voltunk megbontani a csoportot. (Másik projektünkben részt vevő pedagógusoknak is ő tartotta a nyelvtanfolyamot, ezt azonban a pedagógusok finanszírozták.) A nyelvtanfolyamon a diákok lelkesedéssel vettek részt, ami nem csoda, hiszen az olasz nyelv nagyon szép dallamos, hangkészlete hasonló a magyaréhoz, viszonylag könnyen elsajátítható. A tanfolyamhoz a legcélszerűbb és legolcsóbb nyelvkönyvet igyekeztünk kiválasztani. A tanfolyam során a diákok megismerkedtek Magyarországgal is olasz nyelven egy videokazetta segítségével.

Az olasz diákok magyar nyelvtanfolyamát nehezebben lehetett kivitelezni, mivel a környéken nem volt magyar anyanyelvű, illetve magyar nyelvet oktatni tudó személy. Így e nyelvtanfolyam arra az időre esett, amikor mi is ott voltunk. A délelőtti foglalkozásokat Dr. Horváth Klára és Kóródi Blanka vezették az itthon előkészített „leckékből”. A gyakorlásban a magyar diákok is tudtak segíteni társaiknak. Az olasz diákok nagy lelkesedéssel tanulták a magyart, annak ellenére, hogy nagyon nehéznek találták, hiszen minden általuk tanult nyelv nyelvtana teljesen különböző a miénktől. Dalokat is tanultak, amelyek közül egyet a zenés irodalmi esten is előadtak.

Ismerkedés egymással

Az egymással való ismerkedés több formában valósult meg. Ezek az előkészítő látogatás, az e-mail kapcsolatok, s maga a csere voltak. Mindegyik nagy jelentőségű volt, különösen a diákok személyes találkozásai.

1. Előkészítő látogatás

Az előkészítő látogatásra Kőszegen került sor 2000 februárjában. Ennek előzménye az volt, hogy 1999 novemberében Amszterdamban egy Comenius tanár továbbképző kurzuson három másik iskola képviselőivel elhatároztuk, hogy közösen dolgozunk a Science Across Europe projekten. Ennek előkészítő látogatásán döntöttünk úgy, hogy az oulx-i iskolával közösen egy nyelvi projektre pályázunk. Ennek a párosításnak az volt az oka, hogy a két iskola hasonlít egymáshoz a legjobban mind a diákok életkorában, felkészültségi szintjében, mind pedig érdeklődési körében. Magának a nyelvi projektnek külön előkészítő látogatása nem volt, tulajdonképpen megspóroltuk azt.

2. E-mail kapcsolatok

Az előzetes tervek szerint szeptember végén megérkeztek a partner iskola diákjainak általában fényképes bemutatkozó levelei. Ezekben minden a projektben részt vevő diák leírta angolul és olaszul mindazokat, amelyeket magáról fontosnak tartott. Mindemellett az osztály egészéről egy ennél részletesebb angol nyelvű levelet is írtak.

Ezt követte a magyar diákok magyar és angol nyelvű bemutatkozása, hasonlóképpen, mint ahogy olasz partnereink tették. Mivel a csoport tagjai két tanuló kivételével elsősök, az angol nyelvű bemutatkozáshoz szükség volt az osztályban angol nyelvet tanító tanárok segítségére.

Ezt követően az érdeklődési területeknek megfelelően leveleztek egymással egyénileg, illetve kisebb csoportokban. E levelezéssel indult meg a közös előadás szervezése is, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos információk cseréje. Természetesen a nagyobb lélegzetű anyagok fordítását nem tudtuk csupán a diákokra bízni.

3. Személyes találkozások


Projekttalálkozók

1. találkozó

Az első találkozóra Oulxban került sor 2002. márciusának második felében: március 19-e és április 1-je között. Szerencsére a levelekből már ismerték egymást a diákok, és mindenki eleve tudta, hogy ki kit fog vendégül látni. A személyes találkozás az első pillanattól kezdve nagyon oldott, barátságok születésének ígéretét előre vetítő volt.

Oulxi programunk során remek egyensúlyban volt egymással a közös iskolai, közös iskolán kívüli, egyéni iskolai és szabadidős program.

A nyelvi különbségek miatt természetesen nem lehetett megoldani azt, hogy minden órát látogassanak a magyar diákok is, így bizonyos órákon a fogadó fél egy része volt csak jelen. Diákjaink elsősorban a nyelvórákat, testnevelés és művészeti órákat látogatták, hiszen ehhez kellett legkevésbé tudniuk az olasz nyelvet. Ettől függetlenül olyan órákon is részt vettek, amelyekből nem sokat értettek, ellenben figyelhették az ottani tanítási módszereket, a diákok reakcióit, aktivitásukat.

Mindemellett részt vettek rendhagyó órákon is, hiszen a környék történelme, geológiája, flórája olyan gazdag, hogy egy-egy út során a nálunk még szokatlan, az olasz iskolákban azonban megszokott terepmunkával egybekötött tanórát tartottak a kirándulást szervezők. E rendhagyó tanórákat azonban csak részben vezették tanárok, általában a diákok készültek fel a környék jellemzőiből. Nagyon lényeges volt számunkra ez a tapasztalat, mivel egy hónappal később e módszert követtük mi is. Mind a diákok, mind a tanárok rendkívül felkészültek voltak. Előfordult az is, hogy az olasz tanár magyarázatát diák fordította angolra, hogy a megértést segítse. E rendkívüli órákra nem mindegyik diák kísérte el csoportunkat, hogy ne kelljen később nekik sok órát pótolniuk. (Nem szabad elfelejteni, hogy a cserében részt vevő diákok csaknem egy egész hónapot nem a megszokott módon töltenek el az iskolában, s annak ellenére, hogy a csereprogramban való részvétellel sokkal többet tanulnak, ilyen nagy mértékű mulasztás nem minden tantárgyból engedhető meg.)

A szabadidőt, amely nem volt túl sok, szintén arra használtuk fel, hogy diákjaink minél jobban megismerjék a környéket, az olasz kultúrát. Ugyanerre törekedtünk út közben is, a busszal egy-egy hely mellett elhaladván, néhol meg-megállván gyarapítottuk ismereteinket.

A csoport ott töltött csaknem két hete családi programokkal, óralátogatásokkal, magyar nyelvtanfolyam tartásával, rendhagyó órákkal, kirándulásokkal, előadásokkal (egészségnevelés, szenvedélybetegségek, iskola- és várostörténeti stb.), zenés irodalmi estre való készüléssel, előadásával telt el.


2. találkozó

A második találkozóra Kőszegen került sor 2002. április második felében. (Ekkor kisebb fajta olasz megszállásban volt része a városnak, iskolánknak, mivel ugyanekkor érkezett szardíniai partnerünk is hozzánk.)

Fogadásukra immár barátként érkeztek a magyar diákok és szüleik, akiknek előtte volt módjuk az olasz élményekből rendezett kiállítás és előadás megtekintésére, meghallgatására.

Hasonlóan szerveztük vendégeink programját, mint ahogy az a mi esetünkben volt. Szerencsére Kőszegen éppen akkor került megrendezésre a világon egyedülálló Szőlő Jövésének Könyve ünnepség, amelyet így vendégeink is élvezhettek a vele egyidőben tartott folklór programmal, komolyzenei koncertekkel, fúvószenei előadással.

Az oulx-i programhoz hasonlóan óralátogatások, rendkívüli órák, kirándulások, magyar nyelvórák, közös előadásra való készülés és az előadás maga, családi programok, szabadidő, stb. szerepeltek programunkban, amely nagyon jól sikerült. Szerencse volt, hogy a városban tartózkodó külföldi vendégeknek is volt alkalmunk bemutatni programunkat.


A projekt eredményei

Mivel a projekt befejeződött, legtöbb termékünk már elkészült. Az egyedüli termék, amely körülbelül októberre lesz kész, a közös naptár, amely Olaszországban készül zömmel az olasz partner finanszírozásával. A termékek elsősorban kis példányszámban (4-5 példány) készültek. Minden termékünkből 2-2 példányt olasz partnerünk kapott meg, 2-2 példány pedig a könyvtárban hozzáférhető. Vannak azonban olyan termékek is, amelyek csak egy példányban készültek el, és partnerünknél vannak. Ilyen például a kiállítási anyag, amelyet Oulxba vittünk magunkkal.

Nagyobb példányszámban (1000 példány) a naptár készül el októberre magyar és olasz ételreceptekkel, fényképekkel illusztrálva. A receptek azoknak az ételeknek a receptjei, amelyeket egymásnál a legjobb ételeknek találtunk. Ezt a terméket nem terveztünk, de az olasz partner kedvet kapott hozzá, amikor meglátta a másik projektünk termékeként elkészített naptárt. Ebből a projektet segítő személyek és szervezetek kapnak, illetve olyan helyekre tesszük ki azokat, ahol mások is értesülhetnek a program lényegéről.

Szponzorok segítségével tudtunk pólót készíteni, amelynek elején a "325 éves Jurisich Miklós Gimnázium" felirat és a gimnázium címere, hátán pedig a "Comenius" felirat és a Socrates program logója látható. Sajnos nem tudtunk túl sokat készíteni belőle, csak a csoport tagjait tudtuk megajándékozni vele.

Az alábbi táblázat a termékeket, azok jellemzőit foglalja össze.

Termék címe Típusa Nyelve Terjedelme Megjegyzés
Falinaptár (1000 példány) szöveg HU, EN, IT 16 oldal Képekkel
Poszter-sorozat (Kőszeg és Magyarország bemutatására) poszter EN 3 x 15 darab 1 példány Oulxban
Szenvedélybetegségek előadásának anyaga esszé HU, EN 10 oldal
Susa völgye esszé HU, EN, IT 22 oldal Képes beszámoló
Magyar-angol-olasz étkezési túlélő szótár szöveg HU, EN, IT
Növények és állatok magyar, latin, olasz és angol nyelven szöveg HU, EN, L, IT 16 oldal
A magashegyek csodálatos világa esszé HU 6 oldal Képes beszámoló
A magyar konyha esszé HU, EN, IT Képes leírás
Napló album HU 50 oldal Képes napló a cseréről
Zenés irodalmi műsor video HU, EN, IT 2 x 2 óra 1 Oulxban, 1 nálunk

Iskolánk honlapjának részét alkotja majd a nyelvi projekt néhány terméke, tapasztalatai.


A projekt értékelése

A résztvevő tanárok zöme természettudományi tantárgyakat tanít. Nyitottságukra jellemző, hogy az elsők között voltak, akik európai uniós pályázatok segítségével már részt vehettek tanártovábbképzéseken. Az ilyen továbbképzések során megismerkedtek a projektmunka előnyeivel és hátrányaival.

Egyik konkrét tapasztalat módszertani szempontból a projektmunka. Ezzel a módszerrel Magyarországon a normál tanítási órák alatt nem találkozunk általában, mert más a tanrend. Eddigi ezzel kapcsolatos tapasztalataink felszínesek voltak eddig, idegenkedtünk tőle. Most volt alkalmunk az eredményét is látni, amely arra enged következtetni, hogy a módszer jó.

Megtanultuk, hogyan kell egy csoportmunkát irányítani, láthattuk, hogy mennyire fontos a diákok fejlődése szempontjából, ha időben áttérünk a szóbeliségre, megtanítjuk őket az előadások összeállítására, tanácsokat adunk az előadásaik megtartásához. Megtanultuk, hogy az egyik legfontosabb feladatunk a diákok érdeklődésének felkeltése, mert egy érdeklődő diák számára már sokkal könnyebb megtanítani olyan anyagrészeket is, amely számukra kevésbé érdekes. Az európai országok egy részében már a kémia oktatása a mindennapi élet problémái felől közelíti meg a megtanulandó anyagokat, és nagyon sok gyakorlatot végeznek, emiatt a diákok nagyobb érdeklődést mutatnak a tantárgy iránt.

Magunk részéről a projektmunkát nem csupán a jövőben fogjuk használni, hanem már alkalmaztuk is a természettudományi oktatás során. Természetesen mindezt csak délutáni keretben, a fent említett okok miatt. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy pontosan ennek alkalmazása tette lehetővé, hogy számos diákunk kitűnjön tehetségével, és tehetséggondozó programban vegyen részt.

Nagyon lényeges az irodalmazás, önálló feldolgozás. Mindezt sikeresen alkalmazzuk, és még inkább fogjuk alkalmazni a jövőben, különösen két tanítási nyelvű osztályainkban, ahol a kisebb csoportok erre lehetőséget nyújtanak.

Természetesen megosztottuk tapasztalatainkat kollégáinkkal, annál is inkább, mivel ez követelmény a projektben részt vevő iskolákkal szemben. Értekezleten számoltunk be a tapasztaltakról, kiállításon mutattuk be a projekt legfontosabb mozzanatait. Kollegák körében érdeklődéssel fogadták a projektmunkával kapcsolatos ismertetőinket.

A koordinátor — az oulxi iskola — valóban koordinálta a csoportok együttműködését. Az ő feladatuk volt a pályázat végleges elkészítése, a munkafolyamat tervezése. Az olasz partner rendkívül jó szervező, nagyon rutinosan és megbízhatóan látta el koordinátori feladatait.

Két partner esetén nagyon könnyű munkamegosztásról beszélni, különösen a nyelvi projekt esetén, ahol a munka jó része eleve az együtt töltött időre esik. Mindent közösen állítottunk össze, a képanyagokat, szövegeket együtt terveztük meg.

Az iskolai projektekhez kapcsolódó mobilitások rövidek, maximum 1 hetesek. Mire igazán kialakulhatna a szorosabb barátság, addigra el is kell válniuk egymástól. Ezzel szemben a nyelvi projekt két hetes időtartama lehetőséget nyújt a szorosabb barátságok kialakulására.

A diákok hamar megértették egymást, és könnyen barátkoztak. Az együttműködés tökéletes volt annak ellenére, hogy voltak nyelvi problémák. Ezeket azonban át tudták hidalni, mivel volt a társaságban szinte mindig olyan, aki elég jól beszélte a közös angolt. (Néha azonban szükség volt a felnőtt kísérők segítségére is a tolmácsoláshoz.) A családokban — ha voltak is nyelvi nehézségek — megoldották kézzel-lábbal mutogatással, szótárhasználattal, néha egymásnak való telefonálással.

Mindazok a programok, amelyek során a fiataloknak együtt kellett működniük, jól sikerültek (pl. közös műsor készítése, idegenvezetés, számunkra rendhagyó közös tanítási órák, nyelvtanulás, nyelvgyakorlás, együtt eltöltött szabadidő, közös kirándulások stb.). Remekül sikerültek a családi délutánok, amikor a fiatalokat a családok látták vendégül. Ezek megalapozták a további kapcsolatokat.

Mi sem példázza jobban azt, hogy a projekt elérte célját, mint az a tény, hogy a diákok nagy száma mind a mai napig levelez egymással, e-mailekkel és telefonon tartják egymással a kapcsolatot, vannak olyan diákok, akik családostul látogatnak Magyarországra.

A kapcsolatok attól függetlenül nagyon jók voltak, hogy nem mindi sikerült megoldani a közvetlen cserét. Mindkét oldalon voltak olyan családok, akik nem tudtak diákot fogadni. Ez egyrészt a lakásviszonyoktól, másrészt a lakóhely iskolától való távolságától, illetve a szülői elfoglaltságtól függött. Mivel több magyar diák vett részt a cserében, mint olasz, illetve mivel a mozgássérült diák a csoport tagja volt, néhányan a helyi apácák által működtetett szálláshelyen laktak a felnőtt kísérőkkel együtt. Ennek ellenére ezek a diákok is jó kapcsolatot alakítottak ki olasz partnereinkkel.

Az együttműködés minőségét jelzi, hogy mint az olasz iskola, mind saját intézményünk diákjai kifejezték azon óhajukat, hogy a két intézmény egy francia és egy osztrák partnerrel kezdjen egy hároméves iskolai projektet.

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft