3-2-1-0
(3 Languages - 2 Countries - 1 Europe - 0 Trouble)

2003-2004

A diákokat egy olyan nyelv alapjaival ismertetjük meg, amelyet Európában illetve a világon ritkábban beszélnek. Felismertetjük velük a nyelvtanulás fontosságát. A magyar diákok összehasonlíthatják a Portugál nyelvet más eddig már tanult román nyelvekkel, a portugál diákoknak pedig lehetőségük lesz arra, hogy egy olyan nyelvvel ismerkedjenek meg, amely sajátjuktól és az összes eddig tanulttól teljesen különbözik.

A projektév során a diákoknak fel kell ismerniük a minél több nyelv tanulásának fontosságát. Látniuk kell, hogy egy közös idegen nyelv használható ugyan a kommunikációra, a partner anyanyelvének bizonyos szintű ismerete a másik iránti tisztelet jele is.

A különböző tevékenységek során a résztvevők némi nyelvismeretre tesznek szert, de egymás kultúráját, szokásait, mentalitását is tanulmányozzák. A projekttevékenységek során összegyűjtött információkat beépítjük az egyes tantárgyak tantervébe.

A következő tevékenységeket terveztük:

A projekt során ismerkedünk egymás nyelvével, példákat keresünk a két nyelv hasonlóságának és különbségének illusztrálására. Ennek érdekében egy szótárt készítünk, amelyben a hétköznapi kifejezések mellett irodalmi, történelmi, természettudományi, környezeti és földrajzi kifejezéseket is felsorolunk. A nyelvek szerkezetének, logikájának összehasonlítása érdekében a projektév során ugyanazt a szöveget fordítják le a diákok portugálról, illetve magyarról angolra, s a jellemző hibákat összehasonlítjuk. Közmondásokat gyűjtünk össze, s összehasonlítjuk azokat.

A csere során a lehető legtöbbet igyekszünk egymás nyelvéről megtanítani. Az együtt töltendő közel egy hónap lehetőséget nyújt arra is, hogy egy több nyelvű zenés irodalmi előadást tartsunk mindkét városban. Ez kiváló alkalom lesz arra, hogy a különböző nyelvű, kultúrájú diákok együtt dolgozzanak.

Eredményeinket cikkekkel, videokazettákkal, kiadványok segítségével ismertetjük meg környezetünkkel.


Tevékenységek

Az egy évre tervezett projekt tevékenységeket a lehető legteljesebb mértékben, az eredeti céloknak megfelelően igyekeztünk megvalósítani, sőt további tevékenységekre is sor került. Természetesen a projektév során bizonyos célok a tervezettnél nagyobb hangsúlyt kaptak, mások a körülmények jobb ismerete miatt veszítettek jelentőségükből.

Előre nem tervezett volt, de nagyon jó visszhangra talált az a kiállítás, amely segítségével a másik országban bemutattuk iskolánkat, városunkat, hazánkat.

Mivel a portugál és a magyar csoport munkáját a terveknek megfelelően koordináltuk, mindkét iskolában csaknem ugyanazok a tevékenységek folytak. A lehetőségek különbözősége miatt természetesen némi különbség is volt.

A kitűzött célok közül – a különböző szintű angol nyelvtudás miatt – egyedül az azonos szöveg fordítását nem sikerült megvalósítani. A nyelvtanulás színvonala sem volt egységes, a magyar nyelv nagyon nehéznek bizonyult a portugál diákok számára.


A projekt számos ponton kapcsolódott a természettudományokkal:

 • Az óceán partján megfigyelt hullám-visszaverődést dolgozta fel egyik diák a Hullámok (angolul Waves) című prezentációjában.
 • Egy másik diák egy érdekes jelenséget vizsgált. Hogyan lehetséges, hogy a Bom Jesus nevű dombon felfelé gurulnak az autók? Szent hely tényleg, vagy van magyarázata? Erről ír az Antigravity című kiselőadásában.
 • Több olyan diák is volt, aki a sportot és a fizikát is szerette, így ők ezek metszeteként a labda fizikája (angolul Physics of balls) témakört dolgozták fel.
 • Ugyanennek a projektnek a terméke a Mérjünk! (angolul Let’s measure!) című kiselőadás. Az apropót az adta, hogy meg kellett mérnünk, milyen hosszú az autóbuszunk. A sofőr nem volt ott, mérőszalagunk nem volt. Volt viszont egy cérnagombolyagunk és persze óránk. Így adódott, hogy egy viszonylag hosszabb cérnaszálat négy részre hajtottunk, ráakasztottunk egy kis hajdíszt, és meglengettük. Az így kapott inga lengésidejéből megtudtuk a cérna hosszát, s ezzel már könnyen meg tudtuk mérni a busz hosszát is.

Az egy évre tervezett projekt tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be. A tervezés nagyon jónak bizonyult, mivel mindössze a portugál tanár(ok) és a portugál diákcsoport utazása tolódott el két-két héttel.

2003. szeptember-október

 • Földrajzi nevek, kifejezések gyűjtése, jelentésük kikeresése mindkét iskolában.
 • Az információ cseréje e-mail segítségével.
 • A csoportok, munkacsoportok bemutatkozása e-mailen keresztül.

2003. október 20-26.

 • Projekttalálkozó Lousado-ban.
 • Intenzív magyar nyelvtanfolyam, országismeret Lousado-ban.
  Tanár: Lepold Ágnes tanárnő.

2003. november-december

 • Természettudományi kifejezések gyűjtése mindkét iskolában.
 • Az információ cseréje e-mail segítségével.

2003. november- 2004. május

 • Portugál nyelvtanfolyam Kőszegen a Portugáliából hozott anyagok segítségével.

2003. december- 2004. február

 • Közmondások, jelentésük gyűjtése, angol változatuk keresése mindkét iskolában.
 • Az információ cseréje e-mail segítségével.

2004. március 1-7.

 • Projekttalálkozó Kőszegen.
 • Intenzív portugál nyelvtanfolyam, országismeret Kőszegen.
  Tanárok: Pedro Cunha és Marlene Soares.

2004. március

 • A zenés irodalmi műsor összeállítása.
 • Az információ cseréje e-mail segítségével.

2004. március 30. - 2004. április 12.

 • DIÁKCSERE I.
 • A magyar csoport látogatása Lousado-ban.

2004. május 1-14.

 • DIÁKCSERE II.
 • A portugál csoport látogatása Kőszegen.

2004. május-június

 • A projekt termékek véglegesítése, előkészítése mindkét iskolában.
 • Az információ cseréje e-mail segítségével.

Saját intézményünkben a következő tevékenységeket valósítottuk meg:

Megbeszélések

1. Megbeszélések a munkában résztvevő kollégákkal

A megbeszélések egy része előre tervezett volt, havonként egyszer. Ezek során vettük számba az elvégzett feladatokat, s az előttünk állókat. Itt egyeztettük azokat a tevékenységeket is, amelyeket nem lehetett a diákokra bízni, tanári, irányítói feladat volt.

Az eszmecserék másik része nem tervezett, folyamatos volt, de néha mindössze néhány perces volt, nem minden kollegát érintett. Fontosak voltak azonban ezek is, hiszen a naprakész információkat adtuk át egymásnak. Ez a gyakorlat más projekteknél jónak bizonyult, és így most is ezt a módszert követtük.

2. Megbeszélések a diákokkal

Korábbi projektjeink tapasztalatai alapján kiderült, hogy a diákokkal is havonkénti megbeszélések lehetnek hatékonyak. Ezen alkalmakkor ismerték meg az egyes csoportok egymás munkáit, az előttünk álló feladatokat, ekkor mondták el ötleteiket. A diákokkal is voltak természetesen olyan rövidebb találkozások, amelyek csak néhányukat érintették rövid időre (pl. a rövid útmutatások, számlák kifizetései stb.). A konzultációk könnyebben megvalósíthatók voltak, mivel egy osztály vett részt a projektben.

3. Megbeszélések a partnerekkel

A partnerrel elsősorban e-mailen keresztül tudtuk tartani a kapcsolatot, de néhány esetben telefonon is kellett értekeznünk.


Folyamatos ismerkedés a Socrates, Comenius programmal,
a "3–2–1–0" projekttel

1. Ismerkedés a programmal

A diákságot, a tanári kart és a szülőket informáltuk a Socrates Nemzeti Iroda által kínált programokról, a projektmunkáról, a projektről. Ezt hirdetőtáblán és szóbeli tájékoztatón is megtettük. Egy további tájékoztatón a projektről részletesebb ismertetőt kaptak azok, akik a munkában részt kívántak venni.

Az eszmecserék másik része nem tervezett, folyamatos volt, de néha mindössze néhány perces volt, nem minden kollegát érintett. Fontosak voltak azonban ezek is, hiszen a naprakész információkat adtuk át egymásnak. Ez a gyakorlat más projekteknél jónak bizonyult, és így most is ezt a módszert követtük.

2. Ismerkedés saját iskolánkkal, városunkkal, országunkkal

Saját iskolánkkal, városunkkal, országunkkal való ismerkedés lényeges eleme a projektnek, hiszen partnerünknek be kellett mutatnunk azt. A diákok ennek megfelelően végeztek irodalmazást, gyűjtőmunkát.

3. Ismerkedés Portugáliával

Annak ellenére, hogy részletes ország ismertetőt vártunk partnerünktől, mindenki természetes kíváncsisággal gyűjtötte az információt Portugáliáról.


A csoportok, tanársegítőik, termékeik készítése

A projekt kivitelezéséhez az előző projektjeink tapasztalatai alapján csoportok alakultak a diákok érdeklődési körének megfelelően. A különböző csoportokat tanárok segítették munkájukban. Bizonyos diákok több témában is dolgoztak, mások csak egy-egy területen fejtettek ki tevékenységet. Így megoszlott a munka, mindenki dolgozott önállóan is készségeinek, képességeinek megfelelően. Volt, aki a kiállítás anyagát állította össze, akik a fotókért, a videókért voltak felelősek, mások az összeszedett anyagot formázták. A szótár egyes részterületeit is mások dolgozták fel. A közmondások gyűjtése a téli szünetben indult.

A munka egy része tanórákon zajlott, másik része a szokásos csütörtök délutáni időpontban, a portugál nyelvtanfolyam után.


Nyelvi előkészítés

A nyelvi előkészítés három szakaszból állt. Alapkifejezéseket, szavakat, nyelvtani szerkezeteket sajátítottak el a diákok a portugál anyagokból (könyv, kazetta). Ezeket a foglalkozásokat két kolléga vezette, és fontos volt abból a szempontból, hogy a két portugál kolléga érkezésére már voltak a diákoknak alapismereteik. Ezen idő alatt természetesen Portugáliával kapcsolatos információkat is cseréltek a diákok, s a kulturális élettel is megismerkedtek. E szakasz folytatódott a cserék utáni időben is egy rövid ideig.

A második szakasz a két portugál kolléga által tartott rendkívül intenzív és nagyon hatékony egy hétből állt. A kollégák fáradtságot nem ismerve, hihetetlen vitalitással "töltötték" a diákok fejébe a portugál nyelvet és kultúrát. A felkészítésnek e szakasza angolul zajlott. Rengeteg anyagot hoztak magukkal, amelynek írásos részét itt sokszorosítottuk.

A harmadik szakasz a csere volt, amikor nem kifejezetten nyelvórákon kapták meg a nyelvi felkészítést, hanem a rokonokkal, sőt néha a portugál diákokkal is portugálul kommunikáltak a mieink. Az e téren mutatott teljesítményük méri igazán, hogy mennyire sikeres volt a másik két szakasz.


Közvetlen ismerkedés egymással

Az egymással való közvetlen ismerkedésre négy alkalommal került sor. Ezek a projekttalálkozók és a diákcserék voltak. Miután a nyelvi projekt csupán két intézmény együttműködése, előkészítő látogatásra nem volt szükség. A személyes találkozások mind mobilitáshoz kötődtek, így arra a következőkben térünk ki.


Projekttalálkozók

1. találkozó

Az első projekttalálkozóra a terveknek megfelelően, az eltervezett időben Lousadoban került sor 2003. október végén. (Így csak kevés órát kellett helyettesíteni, ezért is terveztük így a találkozó időzítését.) Ennek alkalmával első ízben egyeztette az addig eltelt időszak eredményeit az ottani tantestülettel, projektben részt vevőkkel a kiutazó kolléganő. Nagyon jelentős volt a projekttalálkozó abból a szempontból is, hogy ekkor egy nagyon intenzív magyar nyelvtanfolyamot tartott. A személyes találkozás nagyon fontos motiváló tényező volt a munka további szervezésében. A projekttalálkozón tapasztaltak alapján a kolléganő jól fel tudta készíteni a kiutazó csoportot arra, hogy mire készüljenek fel.

A kiutazás ugyan rendkívül fárasztó és hosszadalmas volt, mindenképpen megérte azonban az elért eredmények alapján.


2. találkozó

A második projekttalálkozóra Kőszegen került sor, az eredeti tervhez képest két héttel később ugyan, de változatlan programmal. Lousadoból két kolléga érkezett. Egyikük a projektköltségek terhére, a másik pedig saját költségére. Itteni ellátásuk vállalásával segítettük őket, így nem volt számukra sem megterhelő. Látogatásuk nem csupán a rendkívül élvezetes, tartalmas nyelvi és kulturális felkészítés miatt volt fontos, hanem ekkor véglegesedhettek a partnerek, ki kinél lakik majd a csere idején. Hasonlóan hazautazásukkor kellő ismeretekkel tudták ellátni diákjaikat.

Megjegyzendő, hogy a portugál kollégák rendkívüli felkészültsége, az általuk nyújtott tájékoztató színvonala olyan volt, hogy sok kolléga és diák kérte, hogy amennyiben arra lehetőség van, nekik is tartsanak előadást. A kérésnek szívesen eleget tettek, így reggeltől késő estig dolgoztak.


Diákcserék

A nyelvi projektek legfontosabb része maga a diákcsere, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a projekt résztvevői a csaknem egy hónap alatt jól megismerjék egymást, minél többet tanuljanak egymástól. Mindkét iskola arra törekedett, hogy a lehető legtöbben részesei legyenek a projektnek, a diákcserének. A portugál diákok közül csak 15 fő utazott, de ottlétünk során sokkal többen töltöttek velünk hosszabb-rövidebb időt. Iskolánkból eredetileg 20 fő utazását terveztük, azonban a diákok nagy aktivitása miatt nem lett volna egyszerű feladat kiválasztani, hogy ki az az 5 fő, aki nem vehet részt magán a csereprogramon. Mivel az utazást autóbusszal tudtuk megoldani, nem volt akadálya annak, hogy több diák legyen részese az útnak. Ottani ellátásukat és szállásukat a tanárok megélhetési költségéből fedeztük. Úgy érezzük, hogy ez a lemondás mindenképpen megérte.


1. diákcsere

Az első diákcserére Lousado-ban került sor 2003. április első felében. Az időzítés lényeges volt: egy része a tavaszi szünetre esett, így kevesebb órát mulasztottak a tanárok, és a diákok is. Meg kell azonban jegyezni, hogy a diákcsere alatt a szokásos tárgyak jelentős részét „tanulták” a diákok, csak nem szokványos, hanem annál hatékonyabb módon.

Az ott eltöltött idő alatt vendéglátóink igyekeztek iskolájuk, városuk, környezetük és országuk minél több szeletét bemutatni.

Városaik, nevezetes helyeik közül többet meglátogattunk. Természetesen megnéztük Lousadot, amely egy kis falu, két nagy gyárral és a Forave szakközépiskolával. Megcsodáltuk már itt a parképítést, a műkertészetet. Távolságtól és a város nagyságától függően gyűjthettünk benyomásokat Guimerães, Braga, Famalicão, Porto, Santo Tirso, Fatima, Lisszabon nevezetességeiről. Mindegyik városról rövid ismertetőt kaptunk, kidomborítva azok történelmi, gazdasági, tudományos, kereskedelmi, vallási jelentőségét. E gondolatébresztők megfelelő alapot adtak a további tanulmányokhoz.

Fogadott minket a - nálunk járási székhely szerepét betöltő - közeli Famalicão polgármestere, és részletesen tájékoztattuk egymást a projektről, illetve a környékről. Ez egyúttal mutatta azt is, hogy a projekt iránt érdeklődnek a város, a járás vezetői is.

Megismerkedhettünk hagyományos ételeikkel és italaikkal a számunkra rendezett kis fogadáson, piknikek alkalmával.

Népművészetüket, táncaikat, zenéjüket amatőr és hivatásos hagyományőrző csoportok előadásában ismerhettük meg több alkalommal is.

Iparuk, gazdasági életük három részével volt alkalmunk megismerkedni: halászat, a helyi autógumigyár, a portói borvidék. A halászatot a tengeri kikötőkben, a borászatot pincemúzeumban, a gumigyártást üzemlátogatás során tekinthettük meg.

A futball rendkívül fontos a portugálok számára, ezért nem maradt ki a programok közül a futball stadion látogatása sem, annál is inkább, mert az ország már a futball EB-re készült.

Portugália az egyik legvallásosabb európai ország, ennek megfelelően nagyon sok templomot, kegyhelyet látogattunk meg. Különös hangsúlyt adott ennek az is, hogy ott tartózkodásunkra esett a szent hét, s részben húsvét is. Megfigyelhettük, hogyan készülnek a települések, illetve a családok a húsvéti ünnepkörre. Nagypénteken Fatimát látogattuk meg, ahol nemcsak portugál barátaink mutatták meg a világ egyik legnagyobb zarándokhelyét, hanem mi is büszkén mutathattuk meg nekik a Magyar Keresztutat.

Az életstílust, mentalitást közvetlenül tapasztaltuk az egész csere során. A közösen szervezett programok mellett azonban a családoknál lakó diákok mindezekkel, a portugál családok hétköznapi életével is megismerkedtek, néhányuk azonban pl. azokba a gyárakba is ellátogatott, ahol a rokonság dolgozott.

Ugyanakkor mi is arra törekedtünk, hogy hazánkat bemutassuk azoknak is, akik nem utaznak a projekt keretein belül.

Így egy kis kiállítással készültünk, s 20 tablón bemutattuk iskolánkat, városunkat, országunkat, kultúránkat. Jellemző ajándéktárgyakat is gyűjtöttünk, mint pl. hímzések, fűszerek stb., amelyeket a kiállítás után az iskola kapott meg.

Gasztronómiai bemutatót is tartottunk, az iskola udvarán rendezett nagy partin hazai ételeink kínálása mellett gulyást is főztünk bográcsban.

Reakcióink a látottakra, hallottakra mind segítették a portugál partnereket abban, hogy a magyar viszonyokkal is megismerkedhessenek.

Közös - mindkét fél aktivitását igénylő - tevékenységeink is szép számmal voltak.

Ezek egyike volt, hogy felkészültünk az előadásra, amelyre az iskola udvarán került sor. Ez két délutánt vett igénybe, külön-külön is és együtt is próbáltuk a közös számokat.

Az előadásra az iskola udvarán került sor, a a körülményekhez képest jól sikerült. Az egész iskola jelen volt rajta, s több városi vezető is megjelent. Sajnos a nagy szél miatt dokumentációja nem élvezhető.

Sportprogramok is segítették az együttműködést, a közös élményeket. A fiúk focimérkőzésen mérték össze ügyességüket, közben a lányoknak aerobic foglalkozást tartott egy e célra felkért tanár.

Óralátogatásokra nem kerülhetett sor, mert ekkor éppen tavaszi szünet volt, viszont folytattuk az októberben elkezdett magyar nyelvtanfolyamot. A magyar diákok jelenléte ekkor megengedte a több gyakorlást, párbeszédes feladatokat. Mindemellett a számítástechnika teremben folytattuk a már megkezdett munkát, a szótár készítését.

A családi programok változatosak, az adott család körülményeitől, a diákok személyiségétől függően, de sikeresen valósultak meg.


2. diákcsere

A második diákcsere ennek viszonzása volt, amikor a lousadoi iskola 17 fős csoportja látogatott el 2003. május elején Kőszegre. Május 1-jén érkeztek, mivel a csoport több tagjának nincs útlevele. Ők repülővel érkeztek Schwechatra (Ausztria), ahol vártuk őket. Két másik kolléga a második hétre érkezett csak ugyancsak Schwechatra, s tevékenyen az előadás végső simításaiban, valamint a budapesti kiránduláson vettek részt.

Az itt eltöltött idő alatt vendégeinkkel igyekeztünk iskolánkat, városunkat, környezetünket és országunkat minél tökéletesebben bemutatni.

Városaink, nevezetes helyeink közül többet meglátogattunk. Elsőként természetesen Kőszeget mutattuk meg vendégeinknek. A várost, nevezetességeit a diákok mutatták be, múzeumlátogatásra azonban csak később került sor. Természetesen a megyeszékhely, Szombathely megtekintése fontos része volt a programnak, hiszen régészeti, egyházi szempontból is lényeges. Az idegenvezetést egyik helyi partneriskolánk diákja tartotta. A Balatont és Budapestet minden hazánkba látogató látni szeretné, így a programból mi sem hagyhattuk ki. Mindkét helyen diákjaink voltak az idegenvezetők.

Fogadta a csoportot a város polgármestere, ez a projekt erkölcsi támogatását, a diákcsere iránti érdeklődést is jelezte. Egyúttal a város egyik jelentős műemléképületét is megtekinthettük.

Megismertettük hagyományos ételeinkkel és italainkkal a partnereket, hiszen fogadást, pikniket, díszvacsorát rendeztünk számukra.

Népművészetünket, táncainkat, zenénket amatőr hagyományőrző csoport és a városi néptánccsoport előadásában ismertettük meg.

Iparunk, gazdasági életünk nem túl jelentős, így csupán egy kábelgyárat látogattunk meg, amelyet a műszaki beállítottságú szakközépiskolások rendkívüli érdeklődéssel és örömmel fogadtak. Nem csoda ez, hiszen a csoport egyik része automatizálást tanul fő szakként.

Hagyományaink bemutatását nagyon fontosnak tartottuk. Eredetileg a város legfontosabb ünnepére, a Szőlő Jövésének Ünnepére időzítettük a viszontlátogatást, a május 1-ei érkezés viszont a ballagáson való részvételt tette lehetővé. Érdekes színfoltja volt a ballagási ünnepségnek, hogy a búcsúztató helyett egy EU-ba fogadó üdvözlőbeszédet mondott az egyik portugál diák. A régi életformát nem csupán a helyi múzeum kiállításaiból ismerhették meg, hanem a szombathelyi falumúzeum látogatásából is, ahol a vezetést maga a múzeum igazgatója tartotta.

Az életstílust, mentalitást közvetlenül mutathattuk be az egész csere során. A közösen szervezett programok mellett a családoknál eltöltött idő volt talán a leghatékonyabb ebből a szempontból.

Ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy a portugál csoport is bemutathassa hazáját azoknak is, akik nem utaztak a projekt keretein belül Lousado-ba.

Így egy kis termékbemutatót tartottak, s elmondták, hogy melyik miért fontos számukra. E termékeket az előadás napjára kiállítottuk a Vár folyosóján, hogy az előadás megtekintésére érkezők is láthassák azokat.

Népviseleti bemutatót is tartottak, egyrészt az iskolában, másrészt az előadás előtt a Vár Lovagtermében. Különösen azért értékelendő ez, mert a repülőn a poggyász mennyisége korlátozott.

Közös - mindkét fél aktivitását igénylő - tevékenységeink Kőszegen is meghatározóak voltak.

Az előadás a Jurisich Vár Művelődési Központban, a Lovagteremben került megrendezésre. Próbálni csak keveset kellett rá, s az előadás egy része még a magyar csoport részére is meglepetés volt: Ott tartózkodásunk óta két nagyon értékes táncot tanultak rá, amelyek a közönségnek is nagyon tetszettek, hiszen egyikük egy tipikus néptánc, a másik szintén nagyon jellemző fado volt.

Sportprogramok is segítették az együttműködést, a közös élményeket. A fiúk kosárlabda mérkőzésen mérték össze ügyességüket, közben a lányok a fedett uszodában kaptak különböző feladatokat.

Az óralátogatás szintén jelentős része volt a programnak. Szabadon választhatták ki, hogy ki milyen tantárgy óráira akar bemenni egy délelőtt. Érdekes, hogy a legtöbben a természettudományi tárgyak, így a kémia és fizika iránt érdeklődtek.


A projekt eredményei

A projekt befejeződött, s a termékek végleges formájukban elkészültek. A termékek nyomtatott, elektronikus formában, videón és fotókon állnak rendelkezésre. Típusuktól függően olyan példányszámban készítettük el azokat, hogy a résztvevők és az iskolák rendelkezhessenek vele.

Az iskolai könyvtárakban hozzáférhető majdnem mindegyik termék. A termékek portugál, magyar és angol nyelvűek. A honlap összes anyaga rendelkezésre áll.

Szponzorok segítségével tudtunk pólót készíteni, amelynek elején a "325 éves Jurisich Miklós Gimnázium" felirat és a gimnázium címere, hátán pedig a "Comenius" felirat és a Socrates program logója látható. Sajnos nem tudtunk túl sokat készíteni belőle, csak a csoport tagjait tudtuk megajándékozni vele.

Az alábbi táblázat a termékeket, azok jellemzőit foglalja össze.

Termék címe Típusa Nyelve Terjedelme Megjegyzés
Poszter-sorozat (Kőszeg és Magyarország bemutatására) poszter EN 10 karton 1 példány Lousado-ban
Magyar-angol-portugál túlélő szótár szöveg HU, EN, PT a CD-n PDF formátumban
Portugália dióhéjban szöveg HU, EN, PT 9 oldal (a CD is tartalmazza)
Magyarország dióhéjban szöveg HU, EN, PT 9 oldal (a CD is tartalmazza)
Népviseletek képek 1 példány Lousado-ban
Zenés irodalmi műsor Lousado-ban videó HU, EN, PT 1,5 óra Közös műsor
(Forave, Jurisich)
Zenés irodalmi műsor Kőszegen videó HU, EN, PT 2 óra Közös műsor
(Forave, Jurisich)
Fotóalbum képek Mindkét iskolában
Összefoglaló CD CD HU, EN, PT Mindkét iskolában, minden diáknál
A projekt honlapja
Újságcikkek, iskolai újság HU, PT

Mindemellett sok a fotó, amelyekből albumokat készítettünk, posztereket állítunk belőlük össze, amelyek egy része állandó kiállításként, egy része időszakos kiállításként tekinthető meg az iskolában.


A projekt értékelése

Iskolánk tantervébe a projekt eredményeinek több eleme is beépül. A projektet követően természetesen nagyobb hangsúlyt fektet minden érintett kolléga Portugáliára. Földrajzból, angol nyelvből, irodalomból, történelemből a projekt kapcsán szerzett információk és az onnan hozott információs anyagok természetszerűen fontos elemei lesznek az oktatásnak. Mindemellett felhasználjuk az oktatás során azt a 4 CD-ből álló oktatási segédcsomagot (Diciopedia), amelyet szintén Portugál kollégáink mutattak be.

Osztályfőnöki órákra is nagy hatással lesz a projekt. Megfigyelhettük, hogyan viselkednek diákjaink idegen környezetben, illetve a diákok fogadásakor, s a tanulságokat mind beépítjük az osztályfőnöki órákba.

Véleményünk szerint - és reméljük ezt az alább felsoroltak is igazolják - a két iskola közötti munkamegosztás kitűnő volt. A munka zömét együtt végeztük el, csak néhány részfeladatot hajtott végre a partnerek egyike.

A projekt tervét, a pályázati anyagot mi, a koordinátor iskola készítettük el. A partner ezt követően javasolt változtatásokat, amelyeket aztán beépítettünk a pályázatba.

Mindkét iskola nyelvi és kulturális tanfolyamot szervezett és állított össze a másik iskola számára, s az órák egy részét, illetve magyar részről az egészét is tartották. A nyelvtanfolyamokat a csere alatt is folytattuk.

Mindkét iskola készített egy gyűjteményt közmondásokból. A háromnyelvű szótárt is együtt készítettük. (Ebben a portugál diákok nagyobb részt vállaltak, ők gépelték be a kifejezések zömét portugálul és angolul.)

Mindkét csoport tagjai folyamatosan készítették a fényképeket, és videofelvételeket. A fotókat a portugál diákok válogatták CD-re, a videót a magyar csoport vágta.

A projektről a CD-t a portugál csoport készítette el véglegesre, a műsort alapvetően a magyar csoport állította össze, és videózta.

A csere alatt mindkét csoport egyformán bemutatta iskoláját, városát, annak környékét, a környezetvédelmet, kultúrát stb.

A projektről egy remek képes összefoglaló is készült!

Erasmus+

erasmus

Tempus

tempus

European Shared Treasure

est

Európai Ifjúsági Portál

est

Europass

europass

Douzelage

douzelage

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

kraft